Гарантиялык фонддордун кабарчысы, №1(9), 2020-ж., I-кварталы