Гарантиялык фонддордун кабарчысы, №7, 2019-ж., III-кварталы