Гарантиялык фонддордун кабарчысы, №6, 2019-ж., II-кварталы