Гарантиялык фонддордун кабарчысы, №3, 2018-ж., III-кварталы