Гарантиялык фонддордун кабарчысы, №11, 2020-ж., III-кварталы