Гарантиялык фонддордун кабарчысы, №2(10), 2020-ж., II-кварталы