Валюталар курсу:
USD 69,67
EUR 78,35
KZT 0,184
RUB 1,092
(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg
 • Кыргызча
 • Русский
 • English
 • Select Page

  Чакан жана орто ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү боюнча Консультативдик кеңеш жөнүндө Жобо

   

  1. Жалпы жоболор

   1.1. Чакан жана орто ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү боюнча консультативдик кеңеш (мындан ары – Кеңеш) – чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана колдоо боюнча сунуштарды жана сунуштоолорду иштеп чыгуу үчүн туруктуу иштеген консультативдик-кеңеш берүүчү орган болуп саналат, ошондой эле алар экономиканын артыкчылыктуу секторлорунда экспортко багытталган өндүрүштөрдү жана ишканаларды өнүктүрүүнү, анын ичинде ишкер айымдарды колдоо көрсөтүү үчүн кызмат кылат.

  1.2. Кеңеш өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана башка мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алып, иш алып барат.

  1.3. Кеңеш өз ишмердүүлүгүндө мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар, жарандык коом, бизнес-коомчулук, ошондой эле эксперттик топтор менен өз ара аракеттенет.

   2.Кеңештин максаттары жана милдеттери

  2.1. Кеңештин ишмердүүлүгүнүн максаты болуп орто жана чакан бизнеске, анын ичинде айымдардын ишкердүүлүгүнө, ошондой эле экспортко багытталган жана импорттун ордун алмаштыруучу ишканаларга алардын өнүгүүсүнүн бардык этаптарында максаттуу жана системалуу колдоо көрсөтүү болуп саналат.

  2.2. Кеңештин негизги милдети болуп орто жана чакан бизнести, айымдардын ишкердүүлүгүн, экспортко багытталган жана импорттун ордун алмаштыруучу ишканаларды колдоо жана өнүктүрүү боюнча сунуштарды/сунуштоолорду кароо жана иштеп чыгуу, ошондой эле аларды бекемдөөгө көмөк көргөзүү болуп саналат.

  1. Кеңештин укуктары

  3.1. Жүктөлгөн милдеттерге ылайык Кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:
  – өзүнүн отурумдарында Кеңештин компетенциясына кирген маселелерди угууга;
  – Кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдерди, сунуштарды/сунуштоолорду ишке ашыруу боюнча мониторингди жүзөгө ашырууга;
  – мамлекеттик органдардын адистерин, көз карандысыз эксперттерди, бизнес-коомчулуктун өкүлдөрүн тартуу менен эксперттик жумушчу топторду түзүүгө;
  – Кеңештин отурумуна кызыкдар тараптардын өкүлдөрүн чакырууга.

  1. Кеңештин ишин уюштуруу

  4.1. Кеңеш өз ишин отурумдарды өткөрүү жолу менен жүзөгө ашырат. Кеңештин отуруму зарылдыгына жараша чакырылып турат, бирок кварталына бир жолудан кем эмес.

  4.2. Кеңеш тарабынан каралууга тийиш болгон маселелер боюнча материалдар «Гарантиялык фонд» ААКтын атынан Кеңештин катчылыгы тарабынан калыпка салынат жана Кеңештин отурумуна Кеңештин Төрагасынын макулдугу менен чыгарылат.

  4.3. Кеңештин катчылыгы тарабынан Кеңештин кароосуна алынып чыга турган маселелер боюнча материалдар Кеңештин мүчөлөрүнө жана отурумдун катышуучуларына, отурум өткөрүлүүчү күнгө 5 жумушчу күнгө чейин жиберилет.

  4.4. Кеңештин отурумун Кеңештин төрагасы алып барат. Кеңештин төрагасы жок болгон убакта анын милдеттерин тең-төрагалардын бири же Кеңештин төрагасынын орун басары аткарат. Кеңештин отуруму ага Кеңештин мүчөлөрүнүн жарымынан аз эмеси катышкан убакта, укуктуу деп саналат.

  4.5. Чечимдер

  Кеңештин отурумда катышып жаткан мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүгү тарабынан кабыл алынат. Добуштар тең болуп калган учурда, Кеңештин төрагасынын же анын ордунда отурумду алып барып жаткан адамдын добушу аныктоочу болуп саналат.

  4.6. Чечим иштелип чыккан сунуштар же кепилдемелерди камтыган протоколдор менен таризделет.

  4.7. Кеңештин протоколдору Кеңештин катчылыгы тарабынан отурум аяктагандан үч жумушчу күндүн аралыгында таризделет, ага төраганын колу коюлат (ал жок болсо тең төрагаларынын бири же төраганын орун басары кол коет) жана Кеңештин мүчөлөрүнө жана Кеңештин отурумунун катышуучуларына жиберилет.